Retningslinjer frivillige

 

Når får jeg vite om jeg har fått jobb?

-         Linjeleder vil kontakte deg i god tid før festivalen.  

 

Hvor mye kommer jeg til å jobbe?

-        Avhengig av hvilket område du ønsker å jobbe  og blir tildeltforeligger forskjellige tidsplaner.

-        Jobber du  opp og nedrigg vil du kunne   hele festivalen.

-        Jobber du en dag under festivalen vil du  mulighet til å   festivalen den andre dagen.

-        Nøyaktig arbeidstid avtales med gruppeleder når du har fått tildelt jobb.

 

Hva får jeg?

-        Genser og frivilligfest.

-        Mat mens du jobber.

-        Være med å lage vinterens store høydepunkt.

 

Hva slags krav stiller Rød Snø?

-        Alle som jobber skal være edru  jobbmøte opp presist og jobbe alle sine timer.

-        Om du henter festivalpass og ikke møter opp til avtalte timerblir du fakturert for festivalpass.

-        Du skal si ifra  fort som mulig dersom du ikke kan være med  festivalen.

-        Alle som jobber  festivalen er også festivalens ansikt utad.

-        Frivillige skal ikke snakke med media med mindre det er i samarbeid med festivalens presse og kommunikasjons ansvarligeFrivillige har taushetsplikt når det kommer tall og opplysninger som blir gittrelevante til festivalen.

 

 

1. Alle frivillige plikter å sette seg inn i reglementet før festivalen finner sted.

 

1.2 Avtalens bakgrunn og formål

Avtalen erklærer frivillig arbeidsforhold mellom arrangør og medarbeidermed tilhørende ansvar og rettigheter.

Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for medarbeidere og god arrangementsavvikling for arrangør.

 

1.3 Virkeområde

Avtalen gjelder for Rød snø (arrangementi tidsperioden festivalen finner sted.

 

1.4 Definisjoner

1.4.1 Arbeidsinstruks beskriver arbeidsoppgaver og -rutinersamt ansvar og relevant organisasjonsoppbygging med tilhørende ansvarsoversikt.

1.4.2 Vaktliste gir oversikt over arbeidstid og –sted.

1.4.3 Kontaktliste gir oversikt over relevante kontaktpersoner og deres ansvarsområdermed telefon og e-post.

 

1.5 Vedlegg/ bakgrunnsdokumenter

Følgende informasjon skal være gitt av arrangør til medarbeider før arbeidsforholdet settes i kraft:

vaktlistearbeidsinstrukskontaktlisteoversikt over godtgjørelse og retningslinjer for bruk av de ulike typer godtgjørelsesamt programkjøreplan for arrangementet.

 

2. ARRANGØRS ANSVAR OG RETTIGHETER

2.1 Arbeidsgiveransvar

Arrangør plikter å besørge godt arbeidsmiljøog overholde gjeldende regelverk og retningslinjer innen HMS.

Arrangør kan også stilles ansvarlig for utgifter ved skade som resultat av arbeidetfortrinnsvis ved forsikringsavtale.

 

Arrangør står ikke ansvarlig for personlige eiendeler under festivalen. Frivillig er selv ansvarlig om personlige eiendeler blir skadd eller ødelagt.

Frivillig er selv ansvarlig for å stille i klær som tåler tenkt arbeid og vær.

 

2.2 Godtgjørelse

Arrangør forplikter seg til definert godtgjørelse for frivillig arbeid etter vedlagt oversikt og retningslinjer.

                                 

3. MEDARBEIDERS ANSVAR OG RETTIGHETER

3.1 Følge gjeldende lovverk og retningslinjer

Herunder norske lover og arrangørs interne lovverk (spesifisert i arbeidsinstruks).

 

3.2 Følge fastsatt arbeidsinstruks og vaktliste

Herunder møte presis til arbeidsøkteneVed gyldig forfall skal ansvarshavende gis beskjed tidligst mulig.

 

3.3 Være edru i arbeidsøktene

Medarbeider skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

 

3.4 Taushetsplikt

Medarbeider plikter å holde hemmelig det hun/han i forbindelse med arbeidsforholdet og arrangementet for øvrig får vite om noens personlige og/eller forretningsmessige forholdUttalelser til pressen skal ikke under noen omstendighet gis  vegne av arrangør.

 

4. SANKSJONER/ OPPHØR AV AVTALEN
4.1. Arrangørs rettigheter
4.1.1 Dersom medarbeider ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalenforbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdetinndra godtgjørelse og eventuelt kreve verdi av benyttet godtgjørelse ogeller dokumenterte utgifter som følge av kontraktsbrudd tilbakebetalt.

4.2. Medarbeiders rettigheter
Dersom arrangør ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalenkan arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig virkningDokumenterte kostnader som følge av kontraktsbrudd kan søkes tilbakebetaltErstatningsansvar vil behandles individuelt av oppdragsgiver.